Mẫu công văn công nhận hiệu trưởng

Mẫu công văn về việc công nhận hiệu trưởng

Mẫu công văn về việc công nhận hiệu trưởng là mẫu bản công văn được lập ra để công nhận hiệu trưởng. Mẫu công văn nêu rõ lý do đề xuất công nhận, người được công nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc công nhận hiệu trưởng như sau:

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ...................

V/v: Công nhận hiệu trưởng/Giám đốc

........., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]

I. Nêu lý do đề xuất công nhận hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện công nhận hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]…………...………… xem xét, công nhận ông/bà ……………………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc..........................................

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

- Họ và tên:...................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................

- Quê quán:....................................., Dân tộc:...............................................

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):.......................................................................................................

- Tóm tắt quá trình công tác:

TT

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+

……

…….

………………………………………………………………………….

+

……

…….

………………………………………………………………………….

(Hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận kèm theo)

Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm.....đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]………….. xem xét, quyết định công nhận ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……;

- Lưu VT, ….

(2)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận giám đốc.

Mẫu công văn về việc công nhận hiệu trưởng

Mẫu công văn về việc công nhận hiệu trưởng

Đánh giá bài viết
1 304
Thủ tục hành chính Xem thêm