Mẫu công văn của đơn vị về việc đề nghị thu nhận viên chức

1 73

Mẫu công văn thu nhận viên chức đi học về

Mẫu công văn thu nhận viên chức đi học về là mẫu bản công văn được lập ra để thu nhận viên chức đi học về. Mẫu công văn nêu rõ thông tin viên chức đi học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn thu nhận viên chức đi học về như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC .........

ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: .............

V/v thu nhận VC đi học về

................, ngày...tháng...năm...

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

Ông/bà:……………………………………………….MSVC ..............................

Sinh ngày:…../……./…….. Hiện nay đang công tác tại: Bộ môn…………., Khoa ..............

Được cử đi học…….…………….ngành .........................................................

Theo quyết đinh số:……….., ngày ……./………/…….. của ...........................

Nay ông/ bà…………………đã hoàn thành chương trình đào tao và quay về Trường nhận nhiệm vụ từ ngày ........

(Đính kèm các hồ sơ của cá nhân)

Kính trình Ban giám hiệu thu nhận và bố trí công tác cho ông/bà .................

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn thu nhận viên chức đi học về

Mẫu công văn thu nhận viên chức đi học về

 

Đánh giá bài viết
1 73
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm