Mẫu công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn

1 3.694

Mẫu công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn

Mẫu công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn được lập ra để gửi cho Chi cục thuế, đây là mẫu biểu được dùng cho những doanh nghiệp mới được thành lập. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT mới nhất năm 2016 theo Thông tư 39

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu năm 2016

Mẫu công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn

Mời các bạn tham khảo Mẫu công văn về việc đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn 

Công ty ............................

CV Số:.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG VĂN
(V/v: Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn).

Ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Kính gửi: ..........................................................................................

Tên Công ty: Công ty ...............................................................................................................

Địa chỉ chính thức: ...................................................................................................................

Ngành hoạt động: ....................................................................................................................

Theo Giấy phép đầu tư (Giấy phép hoạt động) số: .................................................................

Công ty ....................................................................................... xin đăng ký sử dụng chế độ kế toán theo các nội dụng sau: ....................................

1. Chế độ kế toán áp dụng: Việt Nam.

Của ngành hoạt động: công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Hệ thống chứng từ ban đầu: theo quy định.

- Hệ thống tài khoản: Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

- Hệ thống sổ kế toán: Nhật ký chung

Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong kế toán: Tiếng Việt Nam

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng

Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra tiền ............................................ theo tỷ giá giao dịch của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá do Ngân hàng ............................................ công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

Đơn vị đo lường sử dụng trong kế toán: Theo hệ thống đo lường chính thức áp dụng tại Việt Nam.

4. Niên độ kế toán áp dụng: Niên độ kế toán đầu tiên: Từ ngày 01 tháng 08 đến hết ngày 31 tháng 12. Niên độ kế toán tiếp theo: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

5. Chế độ khấu hao: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

6. Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: theo phương pháp nhập trước xuất trước.

7. Sử dụng hóa đơn đặt in.

Xin đề nghị ............................................................... xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên

Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 3.694
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm