Mẫu công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm

1 8

Mẫu công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm là gì? Mẫu công văn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm là gì?

Mẫu công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc bàn giao tài sản quý hiếm. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao, thông tin tài sản...

2. Mẫu công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:……. /…(1)..-(2).
V/v…

…………….., ngày …. tháng ….. năm 20……

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước …………………

….. (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ) ……… đề nghị KBNN ……………… bàn giao (trả lại) số tài sản theo Quyết định (Hợp đồng bảo quản tài sản), cụ thể như sau:

· Tên tài sản: …………………………………………………………………….

· Nguồn gốc tài sản: ………………………………………………….…………

· Số lượng tài sản: ….thùng/túi/gói

· Trọng lượng tài sản: ….gram

· Ngày, tháng, năm nhận tài sản: ………………………………………………..

· Người được cử đến nhận: (Ghi rõ: Họ tên; Chức vụ; Số chứng minh nhân dân)

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………;
– Lưu: VT, …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng đấu)
Họ và Tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.

Mẫu công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm

Mẫu công văn đề nghị bàn giao tài sản quý hiếm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm