Mẫu công văn đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ

1 4.549

Mẫu công văn đề nghị về việc cấp kinh phí hỗ trợ

Mẫu công văn đề nghị về việc cấp kinh phí hỗ trợ là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc cấp kinh phí hỗ trợ. Mẫu bản công văn nêu rõ nội dung đề nghị, tổng kinh phí xin hỗ trợ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị về việc cấp kinh phí hỗ trợ như sau:

DOANH NGHIỆP .......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số….…/……..

V/v: Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ quý……

..........., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: ........................

- Căn cứ Quyết định số …./…./.... ngày …… của ...........…;

- Căn cứ Thông báo số …/......... của Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ngày … về việc thông báo kế hoạch hỗ trợ kinh phí cung ứng các dịch vụ viễn thông công ích năm..….;

- Căn cứ Biên bản xác nhận khối lượng, sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện quý trước đã được Sở Bưu chính Viễn thông xác nhận;

- Căn cứ Bảng kê thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp;

I. Đề nghị Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thanh toán kinh phí thực hiện khối lượng, sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích trong quý …(tên quý trước) năm…..:

Tổng số tiền đề nghị thanh toán quý …. :……. đồng.

(Bằng chữ: ....................................................................................................)

(Nội dung chi tiết xem tại phụ lục đính kèm).

II. Đề nghị Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tạm cấp kinh phí thực hiện khối lượng, sản phẩm dịch vụ viễn thông công ích trong quý …..(tên quý hiện hành)….năm…..:

- Tổng kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch quý:…….. đồng.

(Bằng chữ: ....................................................................................................)

- Tổng kinh phí đề nghị tạm cấp: ………. đồng.

(Bằng chữ: ....................................................................................................)

Đề nghị Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam chuyển tiền cho doanh nghiệp: ..................

Vào Tài khoản: ...............................................................................................

Tại ngân hàng: ...............................................................................................

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu công văn đề nghị về việc cấp kinh phí hỗ trợ

Mẫu công văn đề nghị về việc cấp kinh phí hỗ trợ

Đánh giá bài viết
1 4.549
Thủ tục hành chính Xem thêm