Mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số

Mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số là gì? Mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số là gì?

Mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc đăng ký chứng thư số. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị đăng ký chứng thư số, thông tin đơn vị... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..................
V/v Đăng ký chứng thư số

....., ngày…thángnăm.....

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước.

Đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp chứng thư số cho các cá nhân như sau:

STT

Mã đơn vị

Tên đơn vị/

Nơi công tác

Tên cán bộ

Loại nghiệp vụ

Ghi chú
(đã có CTS)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

................

................

................

................

................

................

BCTK

TTLNH (Truyền thông)

Đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp chứng thư số cho các cá nhân nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: (Tên cán bộ phụ trách đăng ký, quản lý chứng thư số của đơn vị)

Số điện thoại:................................................... Di động:..................................................

Địa chỉ email:...................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại đơn vị.

Đính kèm:
- Giấy đề nghị cấp chứng thư số.

Người đại diện hợp pháp

Chú thích:

1. Cột Loại nghiệp vụ (5):

- Thanh toán liên ngân hàng TTLNH (ghi rõ dùng cho Truyền thông hay Phê duyệt lệnh);

- Chương trình Báo cáo thống kê (BCTK);

- Dự trữ bắt buộc (DTBB);

- Báo cáo tài chính (BCTC);

-...

2. Cột Ghi chú (6):

- Đối với các thuê bao đã được Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số NHNN cấp chứng thư

số thì đánh dấu (X) vào cột Ghi chú.

3. Giấy đề nghị cấp chứng thư số được gửi kèm theo công văn này.

Mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số

Mẫu công văn đề nghị đăng ký chứng thư số

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm