Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

1 10.189

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương năm 2020

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương là mẫu công văn được các doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng Lao động Thương binh và Xã hội để đề nghị đăng ký thang bảng lương cho năm 2020 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng cho người lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương tại đây.

1. Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương mới nhất

CÔNG TY ............................

 

SỐ: ......................

V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o------

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2020

 

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận …………..

CÔNG TY ...................... thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............... do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày .....tháng ..... năm .......

Địa chỉ: ................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................

Người liên hệ: ................................................................ (Người làm)

Điện thoại liên hệ: ...............................................................................

Thực hiện theo Nghị Định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính Phủ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY ........................... xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận …………….. là 4.420.000 đ kể từ ngày 1/1/2020 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

(Có danh sách bảng lương kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

+ Như kính gửi

+ Lưu VT

CÔNG TY.......................

 

2. Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Lưu ý: đây là mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương chung, để lập mẫu công văn đăng ký thang bảng lương theo từng năm các bạn phải căn cứ cụ thể về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng của năm đó để thực hiện xây dựng thang bảng lương chuẩn nhất.

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương như sau:

CÔNG TY............... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------
Số: .......................................
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 20...
.............., ngày....tháng...năm.....

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận ....................

CÔNG TY ................................. thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................................... do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố .................. cấp ngày............tháng.......năm.......

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Điện thoại liên hệ:......................................................................................................

Thực hiện theo............................ngày ................. của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY .......................................xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ............................................................ là 3.750.000 đồng kể từ ngày ............................. và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP;

CÔNG TY ................
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 10.189
Thủ tục hành chính Xem thêm