Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp

1 915

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin cơ sở, nội dung đề nghị hỗ trợ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa như sau:

CƠ SỞ THỰC HIỆN

XÃ HỘI HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: .........…

V/v đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp

............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: Sở Tài chính ...........

1. Thông tin về cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án:

- Tên cơ sở thực hiện xã hội hóa:….;

- Tên dự án:…; địa điểm xây dựng …; ngày khởi công …; ngày hoàn thành..;

- Giấy chứng nhận đầu tư số … do …. cấp ngày…;

- Điện thoại: … fax … Email…;

- Tài khoản … mở tại ….;

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa đã thực hiện xây dựng công trình …. Theo giấy phép xây dựng số … ngày … do … cấp. Công trình … được xây dựng tại …..; Mục đích sử dụng công trình: …;

- Tổng giá trị quyết toán công trình là …. đồng, được cơ quan hoặc người có thẩm quyền (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc) phê duyệt tại quyết định số … ngày …;

- Tổng chi phí hạ tầng phải nộp: … đồng; Chi phí hạ tầng đã nộp: …. đồng;

2. Đề nghị hỗ trợ:

Căn cứ quy định tại Quyết định số …/…/QĐ-UBND ngày ../../... của UBND tỉnh về việc ….., …..(tên tổ chức kinh tế) đề nghị Sở Tài chính thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh hỗ trợ chi phí hạ tầng phải nộp số tiền là: …. đồng

Hồ sơ gửi kèm theo văn bản này gồm các thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều .. Quyết định số …/..../QĐ-UBND ngày …/…/.... của UBND tỉnh và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, tính pháp lý của những hồ sơ, chứng từ gửi kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

GIÁM ĐỐC

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa

Đánh giá bài viết
1 915
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm