Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

5 41.437

Mẫu công văn đề nghị thanh toán

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán cũng gần giống với Mẫu giấy đề nghị thanh toán với mục đích tạo sự văn minh, chuyên nghiệp và có tính thương thuyết trong hoạt động thanh toán giữa các bên. Tải mẫu công văn đề nghị thanh toán - mẫu 04c-TT và điền đầy đủ thông tin dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ làm căn cứ thanh toán hoặc sổ kế toán.

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Nội dung mẫu đề nghị thanh toán:

Đơn vị: ........................
Địa chỉ: ........................
Mẫu số: 04c-TT

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ........ tháng ....... năm ........

Họ và tên người đề nghị: .................................................................................................................

Số giấy giới thiệu, CMND:.................................................................................................................

Bộ phận công tác:.............................................................................................................................

Số tiền đề nghị thanh toán:................................................................................................................

Bằng chữ:........................................................................................................................................

Hình thức thanh toán:           Tiền mặt                Ngân hàng                   Mở L/C

Thời hạn thanh toán:.......................................... /............ /...............................................................

Tên dự án/hợp đồng: .......................................................................................................................

Mã dự án:.......................................................................................................................................

Trả cho đơn vị:................................................................................................................................

Số tài khoản:....................................................................................................................................

Tại Ngân hàng:.................................................................................................................................

Nội dung thanh toán:.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kèm theo ...........................................................chứng từ.

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY        KẾ TOÁN TRƯỞNG          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

5 41.437
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Công văn đề nghị thanh toán để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm