Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

Công văn giải trình chậm nộp tiền BHXH

Việc chậm nộp bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp hiện do rất nhiều nguyên nhân gây ra như: Do kế toán sơ suất, bỏ sót không nộp BHXH cho nhân viên, do kế toán nghỉ việc, kế toán nghỉ thai sản... Trong những trường hợp này, doanh nghiệp phải gửi công văn giải trình chậm nộp lên cơ quan BHXH.

Nội dung của Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

Đơn vị:……………..

Mã đơn vị:………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

….…….., ngày …..tháng ………..năm …..

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………

- Tên đơn vị:..................................................

- Mã số quản lý:................................

- Địa chỉ:................................

Nội dung:

+ Báo tăng mức lương đóng BHXH của ………………………….. năm

+ Báo tăng lao động thai sản tháng…………

Lý do:

Kế toán của công ty nghỉ thai sản, công ty chưa tuyển được người thay thế nên việc báo cáo bị chậm trễ

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị:…………………

Mã số: ………….

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

(Kèm theo công văn số: ………ngày tháng năm …..)

STT

Họ và tên

Mã số

Nội dung đề nghị

Mới

Căn cứ điều chỉnh

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

6.

           

7.

           

Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết
1 27.591
Bảo hiểm Xem thêm