Mẫu công văn về việc giao tài sản quý hiếm

1 3

Mẫu công văn về việc giao tài sản quý hiếm là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn về việc giao tài sản quý hiếm là gì?

Mẫu công văn về việc giao tài sản quý hiếm là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc giao tài sản quý hiếm. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao, thông tin tài sản...

2. Mẫu công văn về việc giao tài sản quý hiếm

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …./…(1)..-(2).
V/v…

…………….., ngày …. tháng ….. năm ……

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước …………………

Căn cứ Quyết định hoặc Biên bản tạm giữ tài sản (nếu có): …………………………………………. (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ) ……… cử ông (bà) …… (Họ tên, chức vụ, cơ quan đơn vị) …….. đến quý cơ quan để giao (gửi) tài sản sau:

· Tên tài sản:

· Nguồn gốc tài sản:

· Đã được kiểm định tại biên bản (nếu có):

· Số lượng tài sản:…thùng/túi/gói

· Trọng lượng tài sản:…gram

(theo bảng kê chi tiết tài sản gửi đính kèm)

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có) gồm:

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………;
– Lưu: VT, …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, đóng đấu)
Họ và Tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.

Mẫu công văn về việc giao tài sản quý hiếm

Mẫu công văn về việc giao tài sản quý hiếm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm