Mẫu công văn xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền

Mẫu công văn về việc xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền

Mẫu công văn về việc xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về viêc xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền. Mẫu nêu rõ nội dung xuất khẩu, thông tin dược liệu thuốc cổ truyền... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền như sau:

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/……..
V/v xuất khẩu dược liệu/thuốc cổ truyền

Hà Nội, ngày...tháng....năm....

Kính gửi: (Tên cơ sở xuất khẩu).

Bộ Y tế nhận được Đơn hàng số ... ngày ... của cơ sở ...;

Căn cứ……………;

Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý để cơ sở được xuất khẩu ... khoản tại Đơn hàng số ….. ngày .... Đơn hàng gồm ... trang, ... khoản có đóng dấu xác nhận của Bộ Y tế.

Cơ sở phải chịu trách nhiệm về chất lượng, độ an toàn của dược liệu/thuốc cổ truyền và sở hữu trí tuệ đối với thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền) tại thị trường nhập khẩu.

Cơ sở phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các quy định về dược có liên quan.

Cơ sở phải thực hiện theo đúng các quy định về Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới và các quy định khác của pháp luật (đối với trường hợp xuất khẩu dược liệu).

Đơn hàng có giá trị .... kể từ ngày ký

Bộ Y tế thông báo để cơ sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ...

BỘ TRƯỞNG

Mẫu công văn về việc xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền

Mẫu công văn về việc xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền

Đánh giá bài viết
1 23
Thủ tục hành chính Xem thêm