Mẫu công văn xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung công văn, thông tin thuốc, nguyên liệu làm thuốc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc như sau:

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........

V/v xuất khẩu thuốc/nguyên liệu làm thuốc

Hà Nội, ngày...tháng...năm...

Kính gửi: (Tên cơ sở xuất khẩu).

Bộ Y tế nhận được Đơn hàng số …..... ngày ... của cơ sở ...;

Căn cứ …………………………,

Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý để cơ sở được xuất khẩu……… khoản tại Đơn hàng số ... ngày .... Đơn hàng gồm ... trang, ... khoản có đóng dấu xác nhận của Bộ Y tế.

Thuốc/nguyên liệu làm thuốc chỉ dùng để xuất khẩu theo…, không lưu hành tại Việt Nam. Cơ sở phải chịu trách nhiệm về chất lượng, độ an toàn và sở hữu trí tuệ của thuốc/nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu tại thị trường nhập khẩu.

(Nội dung quản lý quy định tại Nghị định tương ứng với loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu).

Giấy chứng nhận sản phẩm dược/Giấy chứng nhận lưu hành tự do của thuốc xuất khẩu được đính kèm Công văn này (đối với trường hợp cơ sở xuất khẩu có đề nghị cấp giấy chứng nhận này).

Cơ sở phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc và các quy định về Dược có liên quan.

Đơn hàng có giá trị ... kể từ ngày ký.

Bộ Y tế thông báo để cơ sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ...

BỘ TRƯỞNG

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Đánh giá bài viết
1 26
Thủ tục hành chính Xem thêm