Mẫu công văn xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

1 18

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp. Mẫu nêu rõ nội dung công văn, loại thuốc xuất khẩu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp như sau:

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./……..
V/v xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa ...

Hà Nội, ngày...tháng...năm...

Kính gửi: (Tên cơ sở xuất khẩu).

Bộ Y tế nhận được Đơn hàng số ... ngày ... của cơ sở về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa………;

Căn cứ .…………….……………………………………………………………………..;

Căn cứ Giấy phép nhập khẩu số ... do .……………...………… cấp ngày…………

Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý để cơ sở xuất khẩu thuốc theo những nội dung sau:

1. Tên thuốc: .…………….……………………….……………………………………..

Tên thuốc (hoạt chất, hàm lượng/nồng độ), dạng bào chế, quy cách đóng gói: số lượng xuất khẩu (bằng số và bằng chữ)

* Khối lượng nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ....

2. Nhà sản xuất:

- Tên: .…………….…………………….…………………………………………………

- Địa chỉ: .…………….……………………….…...………………………………………

3. Nhà nhập khẩu:

- Tên: .…………….…………………….…………………………………………………

- Địa chỉ: .…………….……………………….………..…………………………………

4. Điều kiện xuất khẩu:

- Hàng sẽ được xuất khẩu qua Cửa khẩu ..…………….…………………………….

- Hàng hóa không được phép chuyển bằng đường bưu điện.

- Giấy phép này không được trao đổi.

- Giấy phép có hiệu lực .…………….………………………...………………………….

- Giấy phép chỉ có giá trị cho một lần xuất khẩu.

Cơ sở phải thực hiện các quy định tại .…………….……………………… và các quy định về dược có liên quan.

Bộ Y tế thông báo để cơ sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …, Bộ Công an;
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu ...;
- Lưu VT, ...

BỘ TRƯỞNG

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

Mẫu công văn về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

Đánh giá bài viết
1 18
Thủ tục hành chính Xem thêm