Mẫu công văn yêu cầu bồi thường

1 120

Mẫu công văn về việc yêu cầu bồi thường

Mẫu công văn yêu cầu bồi thường là văn bản được cơ quan, đơn vị sử dụng khi cơ quan, đơn vị muốn yêu cầu chủ thể nào đó tiến hành việc bồi thường. Nội dung của công văn phải thể hiện những thông tin cơ bản như: tên của tổ chức yêu cầu bồi thường, tên của tổ chức bị yêu cầu bồi thường; lý do, nội dung, thời hạn bồi thường,… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Công văn về việc yêu cầu bồi thường

CÔNG TY………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số:……/CV-…..

Về việc yêu cầu bồi thường

………, ngày… tháng….. năm……

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức…………………………….

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Hợp đồng số ………. Ký ngày … tháng … năm … giữa Công ty ….. và Công ty ……….;

Công ty ……… có công văn này đề nghị Công ty …….. chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty …… vì những lý do sau:

Theo như thỏa thuận về thời hạn giao hàng tại Điều … hợp đồng, ngày … tháng … năm, Công ty …….. tiến hành giao hàng cho công ty chúng tôi. Tuy nhiên do phương tiện của Công ty… bị hỏng, phải đi sửa nên công ty .. đã không thể giao hàng như thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên phía Công ty … đã không có bất kỳ thông báo đến chúng tôi. Điều này khiến công ty chúng tôi phải chịu những thiệt hại như sau:

(Trình bày những thiệt hại phải bồi thường)

Vì vậy, Công ty ……………chúng tôi có công văn này đề nghị Công ty ….. tiến hành bồi thường những thiệt hại kể trên cho chúng tôi. Thời hạn bồi thường là … ngày kể từ ngày quý công ty nhận được công văn này.

Trường hợp hết thời hạn quý công ty không thực hiện bồi thường theo thỏa thuận trong hợp đồng, Công ty ……….. chúng tôi sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn yêu cầu bồi thường

Mẫu công văn yêu cầu bồi thường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 120
Thủ tục hành chính Xem thêm