Mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân

1 5

Mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân là gì? Mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân là gì?

Mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin kiểm tra sức khỏe công nhân...

2. Mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

……………………..
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: ……../CV-………….

V/v: Yêu cầu tổ chức kiểm tra sức khỏe công nhân

…………….., ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn ……………………………..

Thực hiện theo Chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm của công ty

Chúng tôi đề nghị..............….. thực hiện các công việc sau:

...................................................................................................................

Yêu cầu……………………………. thực hiện nhanh chóng và nghiêm túc./.

Nơi nhận:

– Như trên

– …..

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân

Mẫu công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe công nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm