Mẫu công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý

1 7

Mẫu công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý là gì? Mẫu bản công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý là gì?

Mẫu công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý là mẫu bản công văn được lập ra để yêu cầu về việc lập danh sách khen thưởng theo quý. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin danh sách khen thưởng...

2. Mẫu công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

……………………..
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: ……../CV-………….

V/v: Yêu cầu lập danh sách khen thưởng cán bộ nhân viên theo quý…

…………….., ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: – Các phòng/Ban …………………………………………….

– Các Trưởng Phòng/Ban ……………………………………

Thực hiện quy chế khen thưởng của (Cơ quan, tổ chức) …………………… và kế hoạch khen thưởng theo quý của …………………… ngày … tháng … năm 20…, (Cơ quan, tổ chức) …………………… tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả cho hoạt động của cơ quan trong quý … năm 20….

Theo đó, đề nghị các phòng/ban tổ chức tiến hành các công việc sau:

Tổng kết, bình xét hoạt động thi đua trong quý … năm 20…

Chọn ra các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả cho hoạt động của cơ quan. (Mỗi phòng/ban không quá … người)

Lập danh sách các cá nhân trên, trình lên (Lãnh đạo)………………….. trước ngày … tháng … năm 20…

Yêu cầu các Phòng/Ban nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên

– ……

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý

Mẫu công văn yêu cầu lập danh sách khen thưởng theo quý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm