Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS Hướng dẫn lập danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN (Mẫu D02-TS)

Giới thiệu

Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS

Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam - Quyết định hướng dẫn mới nhất về các bảng biểu, các thủ tục, quy trình mới về thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung chi tiết Mẫu D02-TS mời các bạn tham khảo.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu TK3-TS

Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS
Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn nghiên cứu, tham khảo nhé:

Tên đơn vị:............................................................
Số định danh: ........................................................
Địa chỉ: .................................................................
Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

          DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT              

 Số:…… tháng ….. năm …...

STT Họ và tên Số định danh Cấp bậc, chức
vụ, chức danh
nghề, nơi làm
việc
Tiền lương Từ
tháng,
năm
Đến
tháng,
năm
Ghi
chú
Hệ
số/Mức
lương
Phụ cấp
Chức
vụ
Thâm
niên
VK
(%)
Thâm
niên
nghề
(%)
Phụ
cấp
lương
Các
khoản
bổ sung
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Tăng                      
I.1 Lao động                      
1 Nguyễn
Thị A
123456789 Phó Chánh
thanh tra Sở A
4.74 0.40   19%     06/2015 09/2015 số
11/QĐ- SởA
2 Nguyễn
Văn B
  Thanh tra viên
Sở A
3.33     5%     06/2015 09/2015 số
12/QĐ- SởA
I.2 Tiền lương                      
1 Nguyễn
Văn C
2222333333   4.98 0.40   29%     02/2015 09/2015 ..............
                         
  Cộng tăng                      
II Giảm                      
II.1 Lao động                      
                         
II.2 Tiền lương                      
                         
  Cộng giảm                      
                         

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp:...........................................

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:...........................................

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng .... năm ............

Đơn vị
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

HƯỚNG DẪN LẬP
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

a) Mục đích: để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

b) Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương.

d) Căn cứ lập:

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu TK1-TS); HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ khác có liên quan.

đ) Phương pháp lập:

Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:

* Chỉ tiêu theo cột:

 • Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
 • Cột B: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương. Trong từng mục ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
 • Cột C: đối với người đã có sổ BHXH ghi số sổ BHXH, đối với người chưa được cấp sổ BHXH đã được cấp thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có thì để trống.
 • Cột 1: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B ...).
 • Cột 2: ghi tiền lương được hưởng:
  • Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

  • Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

 • Cột: 3, 4, 5: ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
 • Cột 6: ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2016 (nếu có).
 • Cột 7: ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).
 • Cột 8, 9: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
 • Cột 10: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương ... Trường hợp người lao động ngừng tham gia BHYT mà không trả thẻ BHYT thì ghi "không trả thẻ". Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,....

* Chỉ tiêu hàng ngang:

 • Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
 • Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH...; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

Lưu ý:

 • Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.
 • Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự