Mẫu D04d-TS: Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

Mẫu danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

Mẫu D04d-TS: Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách các đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin đơn vị, thời gian thanh tra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách đơn vị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D04d-TS: Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……..

Mẫu D04d-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

STT

Tên đơn vị

Mã số thuế

Địa ch

Thời gian thanh tra

Ghi chú

Từ ngày tháng năm

Đến ngày tháng năm

A

B

1

2

3

4

5

............., ngày...tháng....năm...

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của Cơ quan thuế (mẫu D04d-TS)

a) Mục đích: tổng hợp, rà soát tránh trùng lặp kế hoạch thanh tra giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế

b) Trách nhiệm lập: Trung tâm CNTT/ Phòng CNTT

c) Thời gian lập: kho có phát sinh.

d) Căn cứ lập:

- Dữ liệu của cơ quan thuế;

- Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

- Các nguồn khác.

đ) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu hàng dọc

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

- Cột B: ghi tên đơn vị.

- Cột 1: Ghi mã số thuế do cơ quan thuế cung cấp

- Cột 2: ghi địa chỉ đơn vị đang đóng trụ sở.

- Cột 3: ghi ngày bắt đầu cuộc thanh tra của đơn vị

- Cột 4: ghi ngày kết thúc cuộc thanh tra của đơn vị

- Cột 5: ghi chú

Mẫu D04d-TS: Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

Mẫu D04d-TS: Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

Đánh giá bài viết
1 157
Bảo hiểm Xem thêm