Mẫu D04k-TS: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH

Mẫu báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH

Mẫu D04k-TS: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin loại hình đơn vị, lao động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D04k-TS: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH như sau:

BHXH VIỆT NAM
BHXH TỈNH, ……..

Mẫu D04k-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BÁO CÁO

Tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Năm...

I. Thuận lợi, khó khăn

1. Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn

2. Tình hình các doanh nghiệp

3. Cơ quan BHXH và các cơ quan nhà nước liên quan

II. Kết quả

TT

Loại hình đơn vị

Đơn vị

Lao động

Số đơn vị trong địa bàn

Số đơn vị đang tham gia BHXH

Số đơn vị tăng mới

Số đơn vị còn phải khai thác

Số lao động thực tế trong địa bàn

Số lao động đang tham gia BHXH

Số lao động tăng mới

Tổng số

Tr. Đó: chuyển từ tỉnh khác đến

Tổng số

Tr. Đó: chuyển từ tỉnh khác đến

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Doanh nghiệp nhà nước

2

Doanh nghiệp có vốn ĐTNN

3

Doanh nghiệp ngoài QD

4

Hợp tác xã

5

Ngoài công lập

6

Hộ kinh doanh cá thể

7

Khác

Cộng

III. Tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp

IV. Kiến nghị, đề xuất

1. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền

2. BHXH Việt Nam

............, ngày...tháng...năm....

Giám đốc BHXH

HƯỚNG DẪN LẬP

Báo cáo tình hình khai thác phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D04k-TS)

a) Mục đích: tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN để xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động theo quy định.

b) Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ khai thác và thu nợ.

c) Thời gian lập: hằng năm.

d) Căn cứ lập:

- Dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, kế hoạch - đầu tư);

- Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

- Các nguồn khác.

đ) Phương pháp lập:

- Mục I: Nêu thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân trong triển khai thực hiện khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, doanh nghiệp và từ phía cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, cơ quan BHXH.

- Mục II: Nêu kết quả thực hiện.

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

- Cột B: ghi loại hình đơn vị.

- Cột 1: ghi tổng số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn theo từng loại hình đơn vị (bao gồm cả đơn vị đã tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT).

- Cột 2: ghi số đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn do cơ quan BHXH đang quản lý.

- Cột 3: ghi tổng số đơn vị tăng mới trong năm.

- Cột 4: ghi số đơn vị tăng mới do chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến.

- Cột 5: ghi tổng số đơn vị còn phải khai thác trên địa bàn

- Cột 6: ghi tổng số người lao động đang làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn theo từng loại hình đơn vị (bao gồm cả người lao động đã tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT).

- Cột 7: ghi số người lao động đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn do cơ quan BHXH đang quản lý.

- Cột 8: ghi tổng số người lao động tăng mới trong năm.

- Cột 9: ghi số người lao động tăng mới từ tỉnh, thành phố khác đến.

- Mục III: ghi tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khai thác, phát triển đối tượng.

- Mục IV: ghi kiến nghị đề xuất.

Mẫu D04k-TS: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH

Mẫu D04k-TS: Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH

Đánh giá bài viết
1 190
Bảo hiểm Xem thêm