Mẫu đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

1 238

Mẫu đăng ký hoạt động tôn giáo mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo được ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là mẫu gửi lên cơ quan có thẩm quyền để xin cấp chứng nhận tôn giáo.

Nội dung của Mẫu đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

 ĐĂNG KÝ
Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức: ..................................................................................................................

Họ và tên người đại diện: ................................................................................................

Đăng ký cấp chng nhận hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức (chữ in hoa): ................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .......................................................................................

Trụ sở của tổ chức: ..........................................................................................................

Thuộc tôn giáo: ................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:......................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ......................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.......................................................................................

Nơi cư trú: .......................................................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam: ................................................

..........................................................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích: ...........................................................................................................

Nội dung hoạt động: ........................................................................................................

Địa bàn hoạt động: ..........................................................................................................

Số lượng người tin theo: ..................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: ................................................................................................................

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở: ............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quy chế hoạt động của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Mẫu đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Đánh giá bài viết
1 238
Thủ tục hành chính Xem thêm