Mẫu đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

1 180

Mẫu bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

Mẫu bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về chương trình hoạt động tôn giáo. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin của cơ sở tôn giáo, nội dung chương trình hoạt động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

(Năm ……)

Kính gửi: (2) .........................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở: .................................................................

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở: 

Họ và tên: ………………..……………...…………Năm sinh ..................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có) ............................................................

Chức vụ, phẩm trật ..............................................................................

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

TT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

1

           

2

           
             

N

           
 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

Mẫu bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

Mẫu bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

Đánh giá bài viết
1 180
Thủ tục hành chính Xem thêm