Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể khối - Tổ chuyên môn

1 713

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho khối, tập thể

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua nêu rõ thông tin nội dung thi đua, hình thức khen thưởng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể trong bài viết sau của VnDoc.

Nội dung mẫu đăng ký thi đua cho tập thể 

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC: 2018-2019

Tên đơn vị: Tập thể khối: … - Trường Tiểu học.............

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số giáo viên trong khối: …… Đồng chí;

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt chuẩn và trên chuẩn: …/… = …...% Trong đó: Đại học: …… = ……%; Cao đẳng: …… = ……%

- Giáo viên giỏi các cấp: …… đồng chí (Tỉnh: …..; Huyện: …; Trường: …)

Để hướng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học....... phát động trong năm học ......... Xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT

Công tác chuyên môn (Ghi cụ thể)

Kết quả (Tỷ lệ % hoàn thành so với kế hoạch)

01

   

02

   

03

   

04

   

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

- Về phẩm chất đạo đức:.....................................................................

- Về đoàn kết: .....................................................................................

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ...

- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................

- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ................................................................................................

- Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ....................................................

- Về tham gia các phong trào thị đua: ..............................................................

III. PHẤN ĐẤU CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

III.1. Các nội dung đăng ký:

Học sinh:

Số TT

Nội dung đăng ký

Lớp / TSHS

Ghi chú

1A/19

     

01

Danh hiệu “Lớp toàn diện”

         

02

Hoàn thành chương trình lớp học

         

03

Khen thưởng Nổi bật

         

04

Khen thưởng Vượt bậc

         

05

Tham gia BHYT

         

06

Các loại quỹ

         

Giáo viên: 

Số TT

Họ và tên GV

Các danh hiệu đăng ký

Mức độ tham gia phong trào

CSTĐ

LĐTT

GVG

01

       

Tốt (Khá, TB)

02

         

03

         

04

         

05

         

06

         

2. Tập thể:

- Danh hiệu: (Tập thể lao động Tiên tiến).

- Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học .............. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để tập thể khối …… trường Tiểu học .............. phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

                                                        ..........., ngày 08 tháng 09 năm 2018

       XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG                                KHỐI TRƯỞNG

             HIỆU TRƯỞNG

Bản đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể - khối chuyên môn

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể

Đánh giá bài viết
1 713
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm