Mẫu đăng ký khai thác tuyến

1 3

Mẫu đăng ký khai thác tuyến là gì? Mẫu đăng ký khai thác tuyến gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đăng ký khai thác tuyến là gì?

Mẫu đăng ký khai thác tuyến là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về việc khai thác tuyến. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin khai thác... Mẫu được ban hành theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu đăng ký khai thác tuyến

TÊN ĐƠN VỊ KDVT: ………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/……………

………., ngày …… tháng …… năm …….

ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải………………..

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT: ....................................................................

2. Địa chỉ: ...................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): .................................................................................................

4; Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:........... do ... (tên cơ quan cấp) ...........
cấp ngày ……../……/………

5. Đăng ký …………..(1)……….. tuyến: Mã số tuyến: ...............................................

Nơi đi: ............................................. Nơi đến: ………………………………..(2)

Bến xe đi: ......................................... Bến xe đến: ……………………………(3)

Giờ xe xuất bến tại bến xe đi: ………….giờ.... phút, vào các ngày .................................

Giờ xe xuất bến tại bến xe đến: ………..giờ.... phút, vào các ngày .............................

Số chuyến xe trong ngày/tuần/tháng: ...........................................................................

Cự ly vận chuyển: …………..km.

Hành trình chạy xe: ......................................................................................................

6. Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (được gửi kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã nơi đặt bến xe (nếu là tuyến nội tỉnh).

(2) Ghi tên địa danh tỉnh đi, tỉnh đến. Ghi tên huyện, xã nơi đặt bến xe (nếu là tuyến nội tỉnh).

(3) Ghi tên bến xe nơi đi và tên bến xe nơi đến.

Ghi chú: Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu đăng ký khai thác tuyến

Mẫu đăng ký khai thác tuyến

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm