Mẫu đăng ký sinh hoạt tôn giáo

1 555

Mẫu bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Mẫu bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về việc sinh hoạt tôn giáo. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin tôn giáo, nội dung đăng ký sinh hoạt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đăng ký tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ............................................................................................

Tên tôn giáo: ...........................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: …………….. Tên gọi khác………… Năm sinh ......................

Giấy CMND số:…………... Ngày cấp:……...….. Nơi cấp: ......................

Nơi cư trú: ...............................................................................................

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:

Tôn chỉ, mục đích: ...................................................................................

Nội dung sinh hoạt: .................................................................................

Hình thức sinh hoạt: ................................................................................

Địa điểm sinh hoạt: ..................................................................................

Thời gian sinh hoạt: ................................................................................

Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký: ...................................

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

Mẫu bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Mẫu bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Đánh giá bài viết
1 555
Thủ tục hành chính Xem thêm