Mẫu 01/MTK - Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký

Mẫu 01/MTK - Đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký

Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký theo Nghị định 11/2020 là biểu mẫu đăng ký sử dụng tài khoản kho bạc nhà nước mới nhất. Đây là mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản được ban hành cùng với phụ lục Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

Các bạn có thể xem thêm chi tiết Nghị định 11/2020 để nắm được các thủ tục hành chính lĩnh vực kho bạc nhà nước mới nhất áp dụng từ 16/3/2020.

Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu dấu mới nhất

Mẫu số 17
Ký hiệu: 01/MTK

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

□ Đăng ký mới         □ Đăng ký bổ sung         Mã số hồ sơ: .......................

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ................................................................................

Tên đơn vị:.....…………………......... Mã ĐVQHNS:..…………………....................

QĐ thành lập số: .......... Do cơ quan: ............ cấp Ngày/tháng/năm: ....................

Tên cơ quan cấp trên: ...........................................................................................

Họ và tên Chủ tài khoản: ........................……........................................................

Văn bản bổ nhiệm số ………………………….Ngày/tháng/năm .…….........…........

Họ và tên Kế toán trưởng: .....................................................................................

Văn bản bổ nhiệm số …………………………Ngày/tháng/năm .....…….........….....

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền )

Chữ ký thứ hai

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của ngườỉ ký chữ ký thứ hai phải giống nhau

( 01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

1

Kế toán trưởng

1

Họ tên:

Chức vụ:

2

Họ tên:

Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:

Chức vụ:

2

Họ tên:

Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:

Chức vụ:

2

Họ tên:

Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

Họ tên:

Chức vụ:

1

2

 

 

 

Mẫu dấu: (1) (2)

 

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN:

STT

PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết

Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA

Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS

Nội dung giao dịch: ...............................

..............................................................

1.3. Số tài khoản: .......................

....................................................

....................................................

....................................................

..................

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA

Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS

Nội dung giao dịch: ...............................

................................................................

1.4. Số tài khoản: .......................

....................................................

....................................................

....................................................

..................

...

...

...

..................

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản cỏ tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA

thuộc cấp NS . Mã CTMT, DA và HTCT .

Nội dung giao dịch: ..............................

...............................................................

1.3. Số tài khoản: .......................

....................................................

....................................................

....................................................

..................

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA

thuộc cấp NS Mã CTMT, DA và HTCT .

Nội dung giao dịch: ..............................

..............................................................

1.4. Số tài khoản: .......................

....................................................

....................................................

....................................................

..................

...

...

...

..................

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu:

Nội dung giao dịch: ...............................

...............................................................

1.3. Số tài khoản: .......................

....................................................

....................................................

.................

2

1.2. Mã CQ thu:

Nội dung giao dịch: ...............................

...............................................................

1.4. Số tài khoản: .......................

....................................................

....................................................

.................

...

...

...

.................

........., ngày....... tháng....... năm.......

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đánh giá bài viết
1 964
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm