Mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên bộ môn

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên - Ban giám hiệu

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nghành giáo dục đề ra, VnDoc xin được gửi đến quý thầy cô biểu mẫu đăng ký danh hiệu thi đua để các thầy cô tham khảo và sử dụng.

Nội dung mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên

PHÒNG GD-ĐT.....................

TRƯỜNG TIỂU HỌC..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC:....................

(BGH, Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, PT Đội, Nhân viên)

- Họ và tên: …………………….

- Chức vụ: ………………………..

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học.......................

- Nhiệm vụ được phân công: …………………….

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục.............., HĐSP trường Tiểu học ......... phát động trong năm học........... Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA:

Số

TT

Công tác chuyên môn

(Ghi cụ thể)

Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành % KH)

01

02

03

04

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

- Về phẩm chất đạo đức:..................................................................................

- Về đoàn kết: ..................................................................................................

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ...

- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................

- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: .................................................................................................

- Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: .....................................................

- Về tham gia các phong trào thị đua: ...............................................................

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, ...)

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, ...)

3. Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

IV. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

- Tên sáng kiến: ………………...................

- Phạm vi áp dụng: ………………...............

- Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học .........., đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

........., ngày ...... tháng ..... Năm .........

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên

Mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên

Đánh giá bài viết
1 337
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm