Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn là mẫu bản đăng ký được tổ chuyên môn lập ra để đăng ký danh hiệu thi đua với nhà trường. Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua nêu rõ thông tin danh hiệu thi đua cá nhân, hình thức khen thưởng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn tại đây.

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn như sau:

TRƯỜNG ........................

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

 

............., ngày...tháng....năm....

BẢN ĐĂNG KÝ

Danh hiệu thi đua năm học .......

Thực hiện chỉ đạo của Trường ............................. về việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học .................., Tổ ……………………………….đăng ký như sau:

I/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

1. Thi đua: (Ghi theo thứ tự từ CSTĐ tỉnh đến CSTĐ cơ sở, lao động tiên tiến)

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Danh hiệu đã đạt

Danh hiệu đăng ký

Tên đề tài

15-16

16-17

1

         

Ghi rõ tên đề tài từ CSTĐ CS trở lên

2

           

3

           

4

           

5

           

6

           

7

           

8

           

9

           

10

           

II/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Huân chương các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh).

- Cá nhân: (chỉ chọn cá nhân tiêu biểu nhất, có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đề tài cấp huyện trở lên)

TT

CÁ NHÂN

CHỨC VỤ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1

     

III/ BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ:

- Tổng số cán bộ, giáo viên: …. trong đó: (Cán bộ quản lý: …; +Nhân viên: ….; + Giáo viên:…)

Danh hiệu

Lao động tiên tiến

CSTĐ

cơ sở

CSTĐ tỉnh

CSTĐ T.Quốc

       
 

TỔ TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 3.720
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm