Mẫu đăng ký thi đua

1 1.491

Mẫu đăng ký thi đua

Đơn đăng ký thi đua là biểu mẫu đơn được lập ra để các tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực y tế đăng ký danh hiệu thi đua trong năm. Mẫu đăng ký thi đua được ban hành theo Thông tư 38/2018/TT-BYT.

MẪU SỐ 01

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…(1)…, ngày tháng năm ……

 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

Kính gửi: ………………….

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số……./2018/TT-BYT ngày ..../.../2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;

Đơn vị ………….đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm như sau:

I. Đối với tập thể

STT

Đơn vị

Danh hiệu thi đua

1

   

2

   

3

   

II. Đối với cá nhân

STT

Cá nhân

Đơn vị

Danh hiệu thi đua

1

     

2

     

3

     

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu…….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá bài viết
1 1.491
Thủ tục hành chính Xem thêm