Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

1 4.612

Mẫu đăng ký thoả ước lao động tập thể

Mẫu đăng ký thoả ước lao động tập thể là mẫu bản đăng ký về việc thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa bên sử dụng lao động và bên đại diện cho tập thể lao động, mẫu bản đăng ký thỏa ước lao động tập thể được gửi tới phòng lao động thương binh và xã hội để được đăng ký. Mẫu nêu rõ thông tin của cả hai bên sử dụng lao động và bên đại diện cho tập thể lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể tại đây.

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Mẫu đăng ký thoả ước lao động tập thể

Mẫu đăng ký thoả ước lao động tập thể

Nội dung cơ bản của mẫu đăng ký thoả ước lao động tập thể như sau:

Tên đơn vị:………………….

Địa chỉ:………………………

Mã QLLĐ: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------- 

Số: ......./.......

..........., ngày....... tháng....... năm .....

ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể

                                                     Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và xã hội .........

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ) …………………………………………………………………………............

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)……………………………………………………………………………..........

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày………tháng ………năm ………..

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu                  

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung    

- Gia hạn thỏa ước lao động tập thể                                

Đề nghị được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội ............ Tài liệu đăng ký gồm có thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

  ..............., ngày....tháng....năm.....
                                                   Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)
1 4.612
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm