Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm

1 4

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm là gì? Mẫu bản đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm là gì?

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, kết quả đánh giá...

2. Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
(Sử dụng phương pháp chấm điểm)

E-HSDT của nhà thầu_________

Stt

Nội dung đánh giá(1)

Mức điểm quy định trong E- HSMT(2)

ĐÁNH GIÁ(3)

Ghi chú

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu

Điểm

Nhận xét của chuyên gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN (4)

 

 

 

 

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1), (2) Theo quy định trong E-HSMT.

(3) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm.

(4) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của E-HSMT trên cơ sở sổ điểm của nhà thầu.

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng phương pháp chấm điểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm