Mẫu danh mục hồ sơ tài liệu hết giá trị

1 11

Mẫu danh mục hồ sơ tài liệu hết giá trị là gì? Mẫu danh mục gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu danh mục hồ sơ tài liệu hết giá trị là gì?

Mẫu danh mục hồ sơ tài liệu hết giá trị là mẫu bản danh mục được lập ra để ghi chép về danh mục các hồ sơ tài liệu hết giá trị. Mẫu nêu rõ thông tin danh mục hồ sơ, tài liệu... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Mẫu danh mục hồ sơ tài liệu hết giá trị

DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

Phông (khối) ……………………………………

……………………………………………………

Bó số

Tập số

Tiêu đề hồ sơ hoặc tập tài liệu

Lý do hủy

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi:

Phông (khối): Ghi tên phông hoặc khối tài liệu.

(1): Ghi thứ tự các bó (cặp) tài liệu. Số thứ tự được ghi liên tục cho một phông (hoặc khối) tài liệu.

(2): Ghi số thứ tự hồ sơ hoặc tập tài liệu hết giá trị trong từng bó (cặp).

(3): Ghi tiêu đề của hồ sơ hoặc tài liệu hết giá trị. Tiêu đề tài liệu hết giá trị phải phản ánh hết nội dung tài liệu bên trong.

(4): Ghi lý do tiêu hủy tài liệu như: Hết thời hạn bảo quản; bị bao hàm (đối với kế hoạch, báo cáo tháng, quý mà đã giữ báo cáo 6 tháng hoặc năm); trùng; tài liệu bị rách nát không còn khả năng phục hồi; bản nháp; tư liệu tham khảo; bản chụp ... Đối với những hồ sơ hoặc tập tài liệu bị bao hàm, trùng, thừa phải ghi rõ bị bao hàm hoặc trùng với hồ sơ nào trong mục lục hồ sơ giữ lại.

(5): Ghi ý kiến của Hội đồng xác định giá trị hồ sơ tài liệu hoặc các ghi chú khác.

Mẫu danh mục hồ sơ tài liệu hết giá trị

Mẫu danh mục hồ sơ tài liệu hết giá trị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm