Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc là mẫu bản danh mục ghi chép lại toàn bộ những công việc, sổ sách cũng như tài liệu bàn giao lại cho công ty trước khi nhân viên nghỉ việc. Mẫu danh mục bao gồm các nội dung bàn giao, người bàn giao, người nhận bàn giao và có sự xác nhận của bộ phận có thẩm quyền của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc tại đây.

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

Nội dung cơ bản của mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc như sau:

DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ CÔNG VIỆC BÀN GIAO

(đính kèm Biên bản số ........./BB-……………… ngày ……… tháng ……… năm 201…)

STT

NỘI DUNG BÀN GIAO

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

KÝ NHẬN

01

02

03

04

05

06

NGƯỜI GIAO

XÁC NHẬN CỦA ………

Đánh giá bài viết
1 9.421
Việc làm - Nhân sự Xem thêm