Mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường

1 5

Mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường là gì? Mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường là gì?

Mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường là mẫu danh mục được lập ra để ghi chép về danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường. Mẫu nêu rõ danh mục vụ việc, nội dung yêu cầu giải quyết... Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường

CƠ QUAN LẬP DANH MỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH MỤC VỤ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

STT

Họ và tên của người yêu cầu bồi thường (1)

Địa chỉ của người yêu cầu bồi thường (2)

Cơ quan giải quyết bồi thường (3)

Pháp luật áp dụng để giải quyết bồi thường (4)

Tình hình giải quyết bồi thường (5)

Chi trả tiền bồi thường (6)

Khó khăn, vướng mắc (7)

Ghi chú (8)

I

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

V

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Người lập danh mục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường

Mẫu danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm