Mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ

Mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ là gì? Mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ là gì?

Mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ là mẫu bản danh mục được lập ra để ghi chép về việc xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ. Mẫu nêu rõ thông tin danh mục, thông tin xuất bản phẩm... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

......... , ngày.......... tháng...... năm...........

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM ĐỂ TRIỂN LÃM/HỘI CHỢ

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, ngày.... tháng.... năm.....)

I- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

STT

Tên

xuất bản phẩm

Tác giả

Nhà xuất bản

Số lượng

(bản)

Thể loại

Tóm tắt nội dung

Có kèm theo

Hình thức khác của xuất bản phẩm

Đĩa

(CD, VCD)

Băng video

Băng cassette

1

2

...

Tổng cộng:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

II- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP(1)

Xuất bản phẩm trên đây được sử dụng để triển lãm, hội chợ theo Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm số:.............…/……...…ngày……tháng…... năm….. Cục Xuất bản, In và Phát hành/Sở............................…

Mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ

Mẫu danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm