Mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh là gì? Mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh là gì?

Mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh là mẫu bản danh mục được lập ra để ghi chép về danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh. Mẫu nêu rõ thông tin danh mục, thông tin xuất bản phẩm... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

…… , ngày........... tháng........... năm ..........

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG KINH DOANH

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, ngày......... tháng......... năm.........)

I- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

STT

Mã ISBN

Tên gốc của XBP

Tên xuất bản phẩm bằng tiếng Việt

Tác giả

Nhà xuất bản

Thể loại

Số bản

Tóm tắt nội dung

Có kèm theo

Phạm vi sử dụng

Hình thức khác của xuất bản phẩm

Đĩa

Băng, cassette

Hình thức khác

Nhà cung cấp:........

1

...

Nhà cung cấp:.......

1

...

Tổng cộng:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

II-PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(1)

Danh mục xuất bản phẩm trên đây được Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở... cấp Giấy phép nhập khẩu số...../ ngày.....tháng.....năm..........

Mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Mẫu danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 26
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm