Mẫu danh sách chuyên gia đánh giá

Mẫu bản danh sách chuyên gia đánh giá

Mẫu danh sách chuyên gia đánh giá là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép danh sách các chuyên gia đánh giá. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của các chuyên gia... Mẫu được ban hành theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Danh sách chuyên gia đánh giá

TÊN TỔ CHỨC……………………

DANH SÁCH
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ,
CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CỦA TỔ CHỨC CÔNG NHẬN

1. Danh sách chuyên gia:

STT

Họ và tên chuyên gia

Chuyên môn được đào tạo

Hệ thống quản lý được đào tạo

Trình độ chuyên gia (đánh giá trưởng/đánh giá/ kỹ thuật)

Kinh nghiệm đánh giá (ghi tổng số ngày công)

Loại hợp đồng lao động đã ký

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2. Kinh nghiệm đánh giá thực tế của từng chuyên gia:

STT

Họ và tên chuyên gia

Tiêu chuẩn đánh giá

Lĩnh vực công nhận

Thời gian đánh giá

Tên, địa chỉ tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đánh giá

Người giám sát

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

(Tên tổ chức) cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai./.

 

…….ngày ….. tháng ….. năm……….
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách chuyên gia đánh giá

Mẫu danh sách chuyên gia đánh giá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 35
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm