Mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới

1 2.014

Danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới

Mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới là mẫu danh sách được lập ra để lên danh sách về việc Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin Đảng viên, ngày vào đảng, đơn vị công tác... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách Đảng viên đăng ký lớp Đảng viên mới tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới như sau:

ĐẢNG BỘ KHỐI ...............

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ...................

................., ngày...tháng...năm...

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

STT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

Ngày vào Đảng

 

Đơn vị công tác

 

Trình độ

Nam

Nữ

Văn hóa

Chuyên môn

Chính trị

                 
                 
                 

Nơi nhận:

- Đảng ủy trường

- Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ

Mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới

Mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới

Đánh giá bài viết
1 2.014
Thủ tục hành chính Xem thêm