Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

1 2

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là gì? Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là gì?

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là mẫu bản danh sách được lập ra để đề nghị về việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin danh sách...

2. Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

...................................1
HỘI ĐỒNG.....................2
XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”,
“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..............., ngày... tháng... năm.........

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm