Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

1 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì?

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mẫu nêu rõ thông tin của các thành viên, danh hiệu đề nghị xét tặng...

2. Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NSND, NSƯT
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị: (cấp xét):
Bộ, Tỉnh:

(địa danh), ngày... tháng... năm....

DANH SÁCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” năm.......

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức danh nghệ thuật

Đơn vị công tác

Năm được phong tặng NSƯT

Tên các giải thưởng và năm được tặng (sau khi được phong danh hiệu NSƯT)

Số phiếu đồng ý

Ghi chú

Nam

Nữ

Hội đồng cấp cơ sở

Hội đồng cấp Bộ, tỉnh

Hội đồng cấp Nhà nước

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước

Hội đồng cấp Nhà nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)

(Chức danh)
Họ và tên

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm