Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

1 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” là gì?

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin người đề nghị, danh hiệu đề nghị xét tặng...

2. Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NSND, NSƯT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị: (cấp xét):
Bộ, Tỉnh:

(địa danh), ngày... tháng... năm....

DANH SÁCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm.......

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức danh nghệ thuật

Đơn vị công tác

Số năm hoạt động nghệ thuật

Tên các giải thưởng và năm được tặng thưởng

Số phiếu đồng ý

Ghi chú

Nam

Nữ

Hội đồng cấp cơ sở

Hội đồng cấp Bộ, tỉnh

Hội đồng cấp Nhà nước

Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước

Hội đồng cấp Nhà nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)

(Chức danh)
Họ và tên

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm