Mẫu danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc đối chiếu, xác nhận người tham gia bảo hiểm. Mẫu nêu rõ thông tin của đối tượng tham gia... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT như sau:

DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA
BẢO HIỂM Y TẾ CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

Số…….. tháng……. năm …….

Đối tượng tham gia:

Tỷ lệ NSNN đóng:

STT

Họ và tên

Số định danh

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Ngày tham gia

Số tháng đóng

Số tiền đóng (đồng)

Đăng ký nơi KCB ban đầu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Thôn (bản, tổ dân phố):…………….. xã (phường, thị trấn)…………

1

                 

2

                 

3

                 

Thôn (bản, tổ dân phố):…………….. xã (phường, thị trấn)…………

4

                 

5

                 

6

                 

Cộng

                 
   

Đã đối chiếu chính xác với danh sách đối tượng đang quản lý


Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày ....tháng….. năm….
Cơ quan BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Cán bộ rà soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày ....tháng….. năm….
Cơ quan quản lý đối tượng
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Đánh giá bài viết
1 71
Thủ tục hành chính Xem thêm