Mẫu danh sách học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề

Mẫu danh sách ghi chép số học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề

Mẫu danh sách ghi chép số học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép danh sách số học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề. Mẫu danh sách nêu rõ tổng số học viên đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép số học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề như sau:

ĐƠN VỊ DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGHỀ, BTVH+NGHỀ

ĐVT: đồng

Stt

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Thông tin về học nghề

Thời gian đề nghị hỗ trợ đợt này

Kinh phí đề nghị hỗ trợ đợt này

Ghi chú

Hệ đào tạo

Thời gian đào tạo (từ tháng, năm, đến tháng năm)

Số tháng thực học

Năm học

Học kỳ

Số tháng đề nghị hỗ trợ

Cộng

Hỗ trợ chi phí học tập

Hỗ trợ tiền giấy bút

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Đối tượng thu hồi đất

1

……

2

……

II

Đối tượng hộ nghèo

1

2

III

……

Cộng

Tổng số người đề nghị hỗ trợ:…….người; số tiền đề nghị hỗ trợ…..đồng (bằng chữ……………)

............, ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách ghi chép số học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề

Mẫu danh sách ghi chép số học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề

Đánh giá bài viết
1 78
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm