Mẫu danh sách kê khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng

1 10

Mẫu danh sách kê khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng là gì? Mẫu danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách kê khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng là gì?

Mẫu danh sách kê khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng là mẫu bản danh sách được lập ra để kê khai về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin danh sách thành viên đề nghị... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu danh sách kê khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng...... năm...

DANH SÁCH KÊ KHAI ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

VÌ SỰ NGHIỆP NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức danh, phòng, ban, đơn vị công tác hiện tại

Thời gian công tác

Ghi chú

Nam

Nữ

Thời gian làm công tác ngân hàng

Thời gian quy đổi (nếu có)

Cộng

Thời gian bị kỷ luật (nếu có)

1

2

3

4

 

5

6

7

8 = 6 + 7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Ghi chú: Đối với cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước do Vụ Tổ chức cán bộ quản lý hồ sơ thì có thêm xác nhận của Vụ Tổ chức cán bộ

Mẫu danh sách kê khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng

Mẫu danh sách kê khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của đơn vị ngành Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm