Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng

1 5

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng là gì? Mẫu danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng là gì?

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng. Mẫu nêu rõ danh sách khách hàng...

2. Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng

Tên tổ chức tín dụng...

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ

Ban hành kèm theo Nghị định …../…../….. ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ

Đơn vị tính: Việt nam đồng (ngoại tệ quy đổi Việt nam đồng)

STT

Tên địa bàn, tổ chức tín dụng, khách hàng

Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại

Số tiền đề nghị khoanh nợ

Thời gian đề nghị khoanh nợ

Thời điểm bắt đầu khoanh nợ

Dự kiến số tiền lãi không thu được trong thời gian khoanh nợ

Tổng cộng

Gốc

Lãi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A

Tỉnh A

 

 

 

 

 

 

 

I

Chi nhánh X

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Doanh nghiệp a

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Doanh nghiệp b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Hợp tác xã a

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Hợp tác xã b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Nguyễn Thị B

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi nhánh Y

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

B

Tỉnh B

 

 

 

 

 

 

 

I

Chi nhánh X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi nhánh Y

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

C

Tỉnh C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu
(Ký tên)


Kiểm soát
(Ký tên)

…, ngày … tháng … năm …
Người đại diện hợp pháp của TCTD
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm