Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ của chi nhánh tổ chức tín dụng

1 4

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ là gì? Mẫu danh sách khách hàng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ là gì?

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách khách hàng đề nghị về việc khoanh nợ. Mẫu nêu rõ thông tin của khách hàng...

2. Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ

Tên chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ

Ban hành kèm theo Nghị định …./…../…. ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ

Đơn vị tính: Việt nam đồng (ngoại tệ quy đổi Việt nam đồng)

STT

Tên địa bàn, khách hàng

Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại

Số tiền đề nghị khoanh nợ

Thời gian đề nghị khoanh nợ

Thời điểm bắt đầu khoanh nợ

Dự kiến số tiền lãi không thu được trong thời gian khoanh nợ

Tổng cộng

Gốc

Lãi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A

Quận, huyện, thị xã A

 

 

 

 

 

 

 

I

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp a

 

 

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp b

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

II

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

1

Hợp tác xã a

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị B

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

B

Quận, huyện, thị xã B

 

 

 

 

 

 

 

I

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

II

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

III

Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Lập biểu
(Ký tên)

Kiểm soát
(Ký tên)

……, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Hội sở chính tổ chức tín dụng.

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ

Mẫu danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm