Mẫu danh sách người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

1 1.236

Mẫu danh sách người huấn luyện

Mẫu danh sách người huấn luyện là mẫu danh sách được lập ra để lên danh sách về người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin người huấn luyện... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách người huấn luyện như sau:

DANH SÁCH NGƯỜI HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện: ...............................................................................

Chuyên đề huấn luyện: .............................................................................

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ cư trú

Phạm vi được huấn luyện

Ký tên

   

Nam

Nữ

     
             
             
             
             
 

………….., ngày……… tháng…….. năm 20....
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách người huấn luyện

Mẫu danh sách người huấn luyện

Đánh giá bài viết
1 1.236
Thủ tục hành chính Xem thêm