Mẫu danh sách người lao động tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu danh sách người lao động tham gia huấn luyện

Mẫu danh sách người lao động tham gia huấn luyện là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về số người lao động tham gia huấn luyện. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của người lao động tham gia... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách người lao động tham gia huấn luyện như sau:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM DỰ HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện: ...................................................................................

Chuyên đề huấn luyện: .................................................................................

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ cư trú

Công việc đang làm

Trình độ

Ký tên

Nam

Nữ

Văn hóa

Chuyên môn

………….., ngày……… tháng…….. năm 20....
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách người lao động tham gia huấn luyện

Mẫu danh sách người lao động tham gia huấn luyện

Đánh giá bài viết
1 850
Thủ tục hành chính Xem thêm