Mẫu danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Mẫu danh sách ghi chép người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Mẫu danh sách ghi chép người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của người phải thi hành án... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành như sau:

BỘ QUỐC PHÒNG
CỤC THI HÀNH ÁN

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

(Từ ngày...tháng....năm.....)

(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

Số TT

Đơn vị

Tên người phải thi hành án

Địa chỉ của người phải thi hành án

Bản án, quyết định (s, ký hiệu, ngày tháng năm, của...)

Quyết định thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)

Nghĩa vụ thi hành án

Ngày, tháng, năm xác minh gần nhất

Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (số, ký hiệu, ngày tháng năm)

Ghi chú

Loại nghĩa vụ thi hành án

Chưa thi hành

Điểm a Khoản 1 Điều 44a

Điểm b Khoản 1 Điều 44a

Điểm c Khoản 1 Điều 44a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Tổng cộng

                   

1

QK

                     
 

1

                     
 

2

                     
 

3

                     

2

QK

                     
 

1

                     
 

2

                     

3

QK

                     
 

1

                     
 

2

                     

4

QK

                     
 

1

                     
 

2

                     
 

3

                     

Mẫu danh sách ghi chép người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Mẫu danh sách ghi chép người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Đánh giá bài viết
1 55
Thủ tục hành chính Xem thêm