Mẫu danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi

1 126

Mẫu bản danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi

Mẫu danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi. Mẫu nêu rõ thông tin của những người có trong danh sách, số phụ cấp được hưởng.... Mẫu ban hành theo Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 2019. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi

BỘ, NGÀNH, UBND TỈNH, TP................................................

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP......................

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC........................................................

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

Số thứ tự

Họ và tên

Chức danh, công việc đảm nhận

Hệ số lương theo ngạch, bậc

Hệ số phụ cấp chức vụ

% phụ cấp thâm niên vượt khung (quy theo hệ số)

Tổng hệ số

Mức phục cấp ưu đãi (%)

Số tiền phụ cấp ưu đãi được hưởng/ tháng (đồng)

Số tiền phụ cấp ưu đãi được hưởng/ năm (đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)= (4)+(5)+ (6)

(8)

(9)=(7)x(8) x mức lương tối thiểu chung

(10)= (9)x12 tháng

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………, ngày…tháng…năm…

XÉT DUYỆT
CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

- Cột (3): Ghi chức danh, công việc đang đảm nhận nhằm làm rõ đối tượng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi ở cột (8). Ví dụ: Nhà giáo dạy khoa Sư phạm, dạy môn Chính trị, môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh...

- Cột (6): Phụ cấp thâm niên vượt khung quy theo hệ số được tính như sau:

(Hệ số lương ngạch, bậc x % Phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng)/100

Mẫu danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi

Mẫu danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 126
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm